fbpx

03 – Strategic Thinking And Planning For Disruptive World

หลักสูตรกลยุทธ์นักบริหาร (Strategic Thinking and Planning for Disruptive World) ช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเปลี่ยนแปลง

และใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น สิ่งนี้จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทำกำไร และทำให้ธุรกิจของคุณคงทนมากขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ และระบุตัวตนและทิศทางของบริษัทให้ชัดเจนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หลักสูตรนี้สำหรับผู้นำ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการหลายระดับและผู้สนใจ