fbpx

11 – Resilience At Work

คุณคิดว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากอะไร? โลกยุคนี้การเปลี่ยนแปลงองค์กร ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ในการจัดการกับความเครียด 

หรือเรียกว่าความสามารถในการยืดหยุ่นทางอารมณ์ ความยืดหยุ่นสามารถกําหนดได้อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นความสามารถในการ “เด้งกลับ” จากความยากลําบากที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องเผชิญกับแรงกดดันที่หลากหลายในที่ทํางาน ความยืดหยุ่นในสถานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอะไร? ทําไมมันถึงสําคัญ? ผู้คนสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นจริงหรือ?