fbpx

05 – Critical Thinking In Action For Problem Solving

Critical Thinking Skill กลายเป็น ‘ทักษะที่จำเป็น’ ของทุกคนในปัจจุบัน เพราะโลกแห่งข้อมูลต้องการทักษะ 

ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน จนไปถึงการตัดสินใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด